Teamtraining

Bij alle teamtrainingen is het uitgangspunt steeds het systemisch werken vanuit een professionele cultuur.

Teamtrainingen met bijvoorbeeld als doel: beter leren samenwerken, verbeteren van de onderlinge communicatie of gezamenlijk een visie ontwikkelen, zijn natuurlijk op veel manieren vorm te geven. Kwintessens kiest voor een systemische aanpak en probeert het management zo veel mogelijk te ondersteunen en niet op de stoel van de manager te gaan zitten en het probleem ‘even op te lossen’. Waar nodig kan dit aangevuld worden met een één- of meerdaagse training van het gehele team.
De manier waarop zo’n training vorm gegeven wordt, wordt altijd van te voren met de betrokkenen besproken en afgestemd op het beoogde doel.

Een team dat werkt vanuit de professionele cultuur probeert de onherroepelijke veranderingen in het onderwijs voor te zijn door zich actief in te zetten en vooruit te kijken. Een team dat zich verder wil ontwikkelen, hoeft niet op voorhand alle antwoorden te hebben, maar is bereid risico’s te nemen.
Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde kwaliteiten. In een professionele cultuur is het van belang die verschillen te erkennen en er gebruik van te maken. Een team kan leren op een systematische wijze vakinhoudelijk van elkaar te leren.
Er is veel voor te zeggen om niet de hoogste in rang een beslissing te laten nemen maar een kleine groep van ter zake deskundige en geïnteresseerde medewerkers. Van gemaakt fouten is veel te leren. Een professioneel team probeert te denken in oplossingen en is trots op de bereikte resultaten.
Het gevolg van deze cultuurverandering zal zijn dat de professionele kwaliteit van de individuele docenten toeneemt, maar ook de kwaliteit van de organisatie als geheel.

Conflicthantering

Hoe ga je vanuit systeemtheoretisch oogpunt met conflicten om?
Conflicten horen bij samenwerken. Dat betekent echter niet dat een conflict niet behoorlijk lastig kan zijn. De wens is meestal om het conflict zo snel mogelijk op te lossen, zo nodig met hulp van buitenaf. Echter: de invloed van buitenaf beïnvloedt het verdere verloop van het conflict.

Daarom kiest Kwintessens voor een voorzichtige, terughoudende aanpak waarbij de interventies erop gericht zijn meer zicht op het conflict te krijgen. Uiteraard is er aandacht voor de gevolgen van het conflict voor de betrokken personen, zowel voor ieder van hen persoonlijk als voor het gehele team. Er wordt geprobeerd zodanige ondersteuning te bieden dat de betrokkenen er samen uit kunnen komen.

De systeemtheoretische uitgangspunten die Kwintessens daarbij hanteert, zijn:

  • respect tonen voor andere invalshoeken, partijen uitnodigen ook de andere kant te zien en zo mogelijk de verschillen in mening te gaan waarderen,
  • proberen te vermijden dat er in termen van ‘zondebok’ gedacht of gesproken wordt,
  • verantwoordelijkheid nemen voor de onbedoelde, maar onvermijdelijke gevolgen,
  • onderscheid leren maken tussen een verschil van mening, een misverstand en een conflict en
  • oog en oor ontwikkelen dat niet altijd bedoeld wordt wat er gezegd wordt en gezegd wordt wat er bedoeld wordt.